Tesla專屬限定優惠

新界校長會向Tesla取得專屬限定優惠,參加 InsureMyTesla 我的 Tesla 保險計劃,可於訂購指定型號時享有額外 HK$20,000 購車優惠。優惠有效期為2023年6月30日。會員可致電26503115免費索取身份證明信。

聲明:此活動純屬會員福利,本會並無任何商業利益